ΧΡΗΜΑ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 1,82 ΤΡΙΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1,074 ΤΡΙΣ. ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 750 ΔΙΣ. ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 312 ΔΙΣ. (390 ΔΙΣ. ΣΥΝΟΛΙΚΑ) ΚΑΙ 360 ΔΙΣ. ΔΑΝΕΙΑ

Απαιτήθηκαν 5 ημέρες εξαντλητικών διαπραγματεύσεων στην Σύνοδο Κορυφής των 27 ηγετών της ΕΕ που ξεκίνησε στις 17 Ιουλίου και ολοκληρώθηκε στις 21 Ιουλίου 2020 για να επιτευχθεί συμβιβασμός – θρίλερ για το Ταμείο Ανάκαμψης των 750 δισεκ. ευρώ, που χαρακτηρίζεται ιστορικός από τους ηγέτες των κρατών της Ευρώπης. 
Συνολικά η κεφαλαιακή στήριξη της Ευρώπης απέναντι στην ύφεση – σοκ φθάνει τα 1,82 τρισεκ. ευρώ
-Με 1,074 τρισεκ. να αφορούν 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και
-Με 750 δισεκ. για το Ταμείο Ανάκαμψης εκ των οποίων επιχορηγήσεις 390 δισεκ. – οι καθαρές επιχορηγήσεις 312,5 δισεκ. και 78 δισ θα διατεθούν για συγκεκριμένους σκοπούς ή 52% του συνόλου των 750 δισεκ. – και τα δάνεια 360 δισεκ. ή 48%.
Οι εκταμιεύσεις θα ξεκινήσουν το 2021 με χρονοδιάγραμμα έως το 2026 αν και η κρίσιμη περίοδος είναι 2021 με 2023.
Η αποπληρωμή πρέπει να προγραμματιστεί, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, ώστε να εξασφαλιστεί η σταθερή και προβλέψιμη μείωση των υποχρεώσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2058.
Η πρόταση που έφερε ο πρόεδρος του συμβουλίου της Ευρώπης, Charles Michel, συνολικά 68 σελίδων εγκρίθηκε τελικώς μετά από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις με κάποιες αλλαγές.
Βασική προυπόθεση για να μπορέσει μια χώρα να πάρει κεφάλαια είναι να υποβάλλει σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που όπως αποκάλυψε ο Salvini της Lega στην Ιταλία αφορούν μεταρρυθμίσεις στο Ασφαλιστικό – Συνταξιοδοτικό και στα Εργασιακά.
Από τα 750 δισεκ. τα 360 δισεκ. θα είναι τα δάνεια και οι καθαρές επιχορηγήσεις θα είναι 312,5 δισεκ. ευρώ.
Από το πρόγραμμα Recovery and Resilience Facility RRF θα χορηγηθούν 672,5 δισεκ. ευρώ εκ των οποίων δάνεια θα είναι 360 δισεκ. και 312,5 δισεκ. οι επιχορηγήσεις.
Το 70% των επιχορηγήσεων ή 218 δισεκ. ευρώ από το πρόγραμμα RRF θα καταβληθούν το 2021 και 2022 και το 2023 το υπόλοιπο 30% δηλαδή 94 δισεκ. ευρώ.
Επίσης το 2021 θα υπάρξει μέριμνα προχρηματοδότησης έως και 10% των κεφαλαίων που αναλογούν στις χώρες. 

Οι κατανομές θα λαμβάνουν όχι την ανεργία αλλά την απώλεια σε ΑΕΠ κατά το διάστημα 2020 και 2020 με 2021.
Συγκεκριμένα το κλειδί κατανομής δεσμεύσεων του RRF για τα έτη 2021-2022 θα καθοριστεί σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής.
Στο κλειδί κατανομής για το έτος 2023 το κριτήριο ανεργίας 2015-2019 αντικαθίσταται, σε ισόποση αναλογία, από την απώλεια του πραγματικού ΑΕΠ που παρατηρήθηκε το 2020 και από τη σωρευτική απώλεια του πραγματικού ΑΕΠ που παρατηρήθηκε κατά την περίοδο 2020-2021 και θα υπολογιστεί από 30 Ιουνίου 2022.
Η προχρηματοδότηση για το RRF θα καταβληθεί το 2021 και θα πρέπει να είναι 10%.
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που καθορίζουν τη μεταρρυθμιστική και επενδυτική ατζέντα του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους για τα έτη 2021- 2023.
Τα σχέδια θα αναθεωρηθούν και θα προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες το 2022 για να ληφθεί υπόψη η τελική κατανομή των πόρων.
Δημιουργείται μηχανισμός αξιολόγησης των μεταρρυθμίσεων.
Τα κριτήρια συνοχής με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, καθώς και η ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας του κράτους μέλους χρειάζονται το υψηλότερο αποτέλεσμα της αξιολόγησης


Τα ποσά του Ταμείου Ανάκαμψης που θα διατεθούν για τα εξής προγράμματα:
Image

https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2020/07/Screenshot-2020-07-21-at-05.40.51.png

Πρωτίστως να τονιστεί ότι μια χώρα για να πάρει κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης θα πρέπει να υποβάλλει σχέδια Ανάκαμψης και Ανθετικότητας.
Κατά τον Ιταλό επικεφαλής της Lega M. Salvini τα σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιλαμβάνουν μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας δηλαδή μνημόνιο.
Κάθε χώρα θα πρέπει να υποβάλλει σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που για πολλούς εμπεριέχουν κρυφούς μνημονιακούς όρους.

Συν τοις άλλοις δεν μπορεί μια χώρα να λαμβάνει οικονομική στήριξη από το Ταμείο Ανάκαμψης και να προβαίνει σε μείωση φορολογικών συντελεστών.
Εφόσον εγκριθούν τα σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο θα βρεί τα κεφάλαια από τις αγορές θα κατανείμει ως εξής τα χρήματα.
Από τα 750 δισεκ. τα 360 δισεκ. είναι δάνεια και 312 δισεκ. επιχορηγήσεις.
Τα υπόλοιπα 78 δισεκ. είναι κεφάλαια που θα δοθούν για συγκεκριμένους σκοπούς, πράσινη ανάπτυξη, ενέργεια κ.α.
Με κριτήριο την πτώση του ΑΕΠ θα κατανεμηθούν τα κεφάλαια μεταξύ 2021 με 2023 και με πλήρη καταβολή έως το 2026.
Το 70% των επιχορηγήσεων θα δοθεί στο διάστημα 2021 με 2022 δηλαδή 218 δισεκ. και το υπόλοιπο 30% ή 94 δισεκ. θα καταβληθούν το 2023.
Υπάρχει σχέδιο προχρηματοδότησης το 2021 με 10% επί των κεφαλαίων που θα διατεθούν

Ποιες οι αλλαγές στα χρηματοδοτικά προγράμματα;

Tο Just Transition Fund (JTF) μειώνεται κατά 20 δισ. ευρώ.
Το JTF δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τις χώρες να απαλλαγούν από τον άνθρακα και να ενισχύσουν τις πράσινες επενδύσεις.
Αρχικά θα ελάμβανε 7,5 δισ. ευρώ από τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ και επιπλέον 30 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκτησης, το οποίο τώρα μειώνεται σε 10 δισ. ευρώ.
Ωστόσο, ο κ. Michel μένει αμετακίνητος ως προς την πρότασή του να διατεθεί το 30% του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την κλιματική δράση.
Επίσης, στην τελευταία πρότασή του ο Charles Michel διατηρεί δαπάνες 11,4 δισ. ευρώ για υποδομές και τον κλάδο των μεταφορών, ενώ θα προβλέπει 13,2 δισ. ευρώ για τα διαστημικά προγράμματα της ΕΕ.
Επιπροσθέτως, προβλέπονται νέες πηγές εσόδων.
Αυτές είναι η εισφορά βάσει της ποσότητας μη ανακυκλωμένων πλαστικών απορριμμάτων, ένας μηχανισμός προσαρμογής των ορίων άνθρακα και μια ψηφιακή εισφορά.
Η πρόταση του Charles Michel περιλαμβάνει μια σειρά από προνόμια για χώρες μέλη.
Όσον αφορά τη χρηματοδότηση της περιφερειακής ανάπτυξης, το σχέδιο περιλαμβάνει επιπλέον 1 δισ. ευρώ για την Τσεχική Δημοκρατία, 500 εκατ. ευρώ για τη Γερμανία, 300 εκατ. ευρώ για τη Σλοβενία, 200 εκατ. ευρώ για το Βέλγιο και 100 εκατ. ευρώ για την Κύπρο.
Οι βόρειες, αραιοκατοικημένες περιοχές της Φινλανδίας θα λάβουν επιπλέον 100 εκατ. ευρώ.
Το νέο αυτόνομο πρόγραμμα υγείας Health4EU, που θα είχε συνολικό προϋπολογισμό 9,4 δισεκατομμύρια ευρώ, καταργεί τα κονδύλια ανάκτησης 7,7 δισεκατομμυρίων ευρώ που διατέθηκαν για το πρόγραμμα, προβλέποντας μόνο 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
Το RescEU, ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για ιατρικό εξοπλισμό, θα χάσει μόλις 100 εκατομμύρια ευρώ από το ταμείο ανάκτησης, λαμβάνοντας συνολικά 3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στο προσκήνιο το veto στο Ταμείο Ανάκαμψης – Πώς ένα κράτος μπορεί να εμποδίσει τις εκταμιεύσεις

Ένα από τα σημαντικά σημεία διαμάχης στη σύνοδο κορυφής ήταν η διακυβέρνηση του ταμείου ανάκαμψης – πώς να αποφασίσει πότε μια χώρα πληροί τα κριτήρια για τις εκταμιεύσεις, με βάση τα «σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας» που πρέπει να παρουσιάσει κάθε κυβέρνηση.
Ουσιαστικά προτείνεται η δυνατότητα veto αλλά η διαδικασία δεν μπορεί να διαρκεί πάνω από 3 μήνες.
Με την συμβιβαστική πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel προτείνεται η ακόλουθη διαδικασία για το veto:
«Η Επιτροπή ζητά τη γνώμη της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής για την ικανοποιητική εκπλήρωση των σχετικών ορόσημων και στόχων.
Η Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή προσπαθεί να επιτύχει συναίνεση.
Εάν, κατ ‘εξαίρεση, ένα ή περισσότερα κράτη μέλη θεωρούν ότι υπάρχουν σοβαρές αποκλίσεις από την ικανοποιητική εκπλήρωση των σχετικών ορόσημων και στόχων, μπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να παραπέμψει το θέμα στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση σχετικά με την αξιολόγηση της ικανοποιητικής εκπλήρωσης των σχετικών ορόσημων και στόχων και για την έγκριση πληρωμών σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης.
Εάν το ζήτημα παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν θα ληφθεί απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την ικανοποιητική εκπλήρωση των ορόσημων και των στόχων και για την έγκριση πληρωμών έως ότου το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζητήσει αποφασιστικά το θέμα.
Η διαδικασία αυτή δεν θα διαρκέσει περισσότερο από τρεις μήνες αφότου η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής.

Οι 4 χώρες που αντέδρασαν έντονα και πέτυχαν τους στόχους τους – Ολλανδία, Αυστρία, Σουηδία και Δανία
Image
Ursula von der Leyen (Κομισιόν ) και Rutte (Ολλανδία)
Image
bankingnews.gr

Comments

ΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

To Top